Innovation Digital Printing Group

บริษัท อินโนเวชั่น ดิจิทัล พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัท

เราเริ่มต้นธุรกิจจากมุมมองที่ว่า “ทุกธุรกิจจำเป็นต้องใช้ฉลากบรรจุภัณฑ์” ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจฉลากบรรจุภัณฑ์แบบสติกเกอร์และลาเบลสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตได้อีกมาก ทางผู้บริหารจึงเลือกทำธุรกิจด้านนี้ ทั้งนี้เรามีทีมงานที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่า 15 ปี โดยเป็นบุคลากรฝ่ายบริหาร, ฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์ฉลากสิ่งพิมพ์แบบสติกเกอร์ลาเบลสำหรับงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจในสินค้าและการบริการของลูกค้า

Icon Why IDP-02

วิสัยทัศน์ / Vision

“เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจสติกเกอร์ลาเบล แบบครบวงจร ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก”

Icon Why IDP-01

พันธกิจ / Mission

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ฉลากเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • สร้างการประกันคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

Icon Why IDP-03

นโยบายคุณภาพ

“คุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

IDP FAST

สโลแกนของบริษัท

FAMILY
(ครอบครัว)

เราทำงานด้วยพื้นฐานความเป็นครอบครัว แบบพี่ แบบเพื่อน แบบน้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันแก้ปัญหา

AGILE
(ว่องไว)

เราทำงานแบบมีขั้นตอน กระชับ รวดเร็ว และยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

SYSTEMATIC
(ระบบบริหารคุณภาพ)

เราทำงานอย่างมีระบบแบบแผนของการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

TEAMWORK
(ร่วมมือ)

เรามุ่งมั่นทำงานเป็นทีม แบ่งบทบาทและหน้าที่ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เกิดการร่วมมือกันสู่ผลสำเร็จเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง